Colorful Bayannur City

2022-06-13 0 By

Sophia/bayinnaoer taken both of jiangnan water supple our charm and atmospheric north scenery of forceful Wang Lianzhu/taken here vigorous livable appropriate industry JiHongYan/taken it half wind grass low ripple ripples BaoYongLi/taken half half its pastoral skyscrapers JiHongYan/taken tashan revels/taken water xiu li qing/taken Lin Maoji hong yan/taken field WoZongYu min/taken beauty Hu Dongyu lake/ green grass green Chen Qiang/taken taken sand XingHao/taken it to a colorful scene revels/taken linhe modern prosperity zhen-jun Yang/zhang guoyu taken/taken hanggin HouQi nose yong-ping liu/taken Gao Mingzhi/taken WuYuan zhang heping long history/taken Kong Lixia/taken the settle in the sand gold XingHao/taken XingHao/taken region QianQi streams together Zhang Lin aromatic/taken Gao Xianglong/taken region banner paradise prairieA beautiful picture of a modern ecological rural city of Bayannur has begun to unfold. [Photo by Zhang Meng/Xinhua